Kategoriarkiv: Uncategorized

Bottenfärg – mätning och sanering

Efter den kommande torrsättningen kommer samtliga båtar som nån gång är målade med miljöfarliga bottenfärger att mätas upp med avseende på biocidhalt. Detta görs genom miljöförvaltningens försorg. Båtar som har för hög biocidhalt måste saneras innan de sjösätts i vår, bäst genom slipning och epoxibehandling. Styrelsen planerar för närvarande hur detta kan samordnas. Båtägare som är intresserade av att delta i en samordnad insats i klubbens regi ombeds redan nu anmäla sitt intresse via mejl till styrelsen.

Sjösättningen avklarad

I helgen gick våra båtar i sjön utan större problem.

Ordförande Roland delade ut information om klubbens inställning till användandet av bottenfärg till alla sjösättande båtägare som samtidigt tillfrågades om vilken bottenfärg de har om de har någon.  Av 109 tillfrågade svarade 23 att de inte hade någon bottenfärg alls, antingen helt rena eller målade med epoxi. 5 har bottenfärg som enligt tillverkaren är giftfri och tillåten i Mälaren, Resterande 81 båtägare visste inte riktigt vad de hade för färg, även om de flesta trodde att de var något slag av giftfärg och att den i de flesta fall hade suttit många år på botten.

Bland de 81 fanns ett stort intresse för att ta bort sin bottenfärg. En del kunde tänka sig att använda klubbens nyinköpta slipmaskin med dammsugare, medan andra var beredda att köpa slipning. De senare framförde också önskemål om att klubben skulle samordna den insatsen för att få ned priset och få bra logistik på det hela. Det kommer att finnas en pärm att anmäla sitt intresse för detta i klubbhuset. Mer info senare.

Det utdelade informationsbladet kan ni hitta på klubbens hemsida under fliken Miljö.

 

ÖBK:s nya slipmaskin

Nu kan den båtägare som vill slipa bort skadlig bottenfärg låna klubbens nyinköpta slipmaskin med tillhörande dammsugare. Det kommer att finnas en bokningslista i klubbhuset med närmare instruktioner om handhavande. Max lånetid är två dygn åt gången.

Checklistor våren

Under fliken Medlemssidor kan ni nu hitta två checklistor, den ena om allmän vårrustning, den andra om påmastning, samt några tips om sjösättning. Det börjar ju snart bli dags!

Protokollet från årsmötet ………

……..finns nu under fliken Föreningsmöten på medlemssidorna.

Vid årsmötet beslöts bl.a. att ändra reglerna om arbetsplikt i föreskrifterna. Från och med nu gäller att hamnplats- och varvsplatsinnehavare är skyldiga att fullgöra arbetsplikt minst en gång vartannat år. Normalt ska hamnplatsinnehavare med jämna hamnplatsnummer fullgöra arbetsplikt jämna år och  hamnplats-innehavare med ojämna hamnplatsnummer ojämna år. Om behov föreligger kan styrelsen utkräva en arbetsplikt varje år av samtliga hamn- eller varvsplatsinnehavare.

Det innebär att hamnplatsinnehavare med ojämna hamnplatsnummer har arbetsplikt i år, medan de med jämna hamnplatsnummer slipper i år.

För båtägare med enbart varvsplats fullgörs arbetsplikt efter överenskommelse med styrelsen.

Bottenfärger

Man kan ana att våren snart är här och man börjar så smått tänka på kommande vårrustning.  ÖBKs föreskrifter och miljöpolicy säger att ingen båt alls får bottenmålas med biocidhaltig bottenfärg.  Frågan om vad man ska göra åt gammal bottenfärg  är komplicerad, flera myndigheter är inblandade och inte helt samordnade. Styrelsen arbetar med att få fram säker information om vilka regler som kommer att gälla  framöver och återkommer i frågan.

Under fliken Miljöfrågor hittar ni aktuell information från SBU och under fliken Miljölänkar hittar ni flera nya länkar om bottenfärger. Läs och begrunda!

Båtar i sjön efter 15/11

De båtägare som har sin båt i sjön för kortare eller längre tid vid någon av klubbens bryggor från den 15 november 2015 fram till klubbens sjösättningsdag 2016 riskerar att få betala 660 kr för det fall Idrottsförvaltningen uppmärksammar det och kräver betalning av klubben.
Detta gäller inte för de båtägare som betalat för vinterplats i sjön.

Miljöinspektion 2015 genomförd

Idag, 2015-05-13, hade klubben besök av miljöförvaltningen i Stockholm. Syftet från deras sida var att se hur vi uppfyller de skyldigheter enligt miljöbalken klubben har som ansvarig för en fritidsbåtsanläggning.

Det mesta handlar om hur klubben tar hand om det avfall som uppstår i klubben.

Vi, Roland Bergkvist, Mats Bjurvall och Kenneth Nilsson, kunde redovisa en ifylld Avfallshanteringsplan fritidsbåtshamnar, finns som mall på Transportstyrelsen.se.

För klubben har det funnits en sådan sedan 2011, vid förra besöket av miljöförvaltningen. Årets är endast kompletterad med en hänvisning till toatömingsstationen vid Dalbo BS.

Vi kunde också hänvisa tillklubbens Miljöpolicy, som finns på hemsidan, när det gäller bland annat båtägarnas eget ansvar för att inte tvätta bottenmålade båtar på klubbens område.

Omdömet var väl som vi uppfattade det i princip godkänt.

Det miljöförvaltningen vill för framtiden är att klubben gör en inventering av hur många båtar som har bottenfärg och av vilket slag. Detta för att klubben sedan ska kunna föreslå olika åtgärder för att otillåtna bottenfärger avlägsnas från båtbottnarna. Detta skulle kunna ske inom en 3-årsperiod.

Jag återkommer med mer information när klubben fått protokollet från dagens inspektion.

/Roland Bergkvist