Kategoriarkiv: Uncategorized

Protokollet från årsmötet ………

……..finns nu under fliken Föreningsmöten på medlemssidorna.

Vid årsmötet beslöts bl.a. att ändra reglerna om arbetsplikt i föreskrifterna. Från och med nu gäller att hamnplats- och varvsplatsinnehavare är skyldiga att fullgöra arbetsplikt minst en gång vartannat år. Normalt ska hamnplatsinnehavare med jämna hamnplatsnummer fullgöra arbetsplikt jämna år och  hamnplats-innehavare med ojämna hamnplatsnummer ojämna år. Om behov föreligger kan styrelsen utkräva en arbetsplikt varje år av samtliga hamn- eller varvsplatsinnehavare.

Det innebär att hamnplatsinnehavare med ojämna hamnplatsnummer har arbetsplikt i år, medan de med jämna hamnplatsnummer slipper i år.

För båtägare med enbart varvsplats fullgörs arbetsplikt efter överenskommelse med styrelsen.

Bottenfärger

Man kan ana att våren snart är här och man börjar så smått tänka på kommande vårrustning.  ÖBKs föreskrifter och miljöpolicy säger att ingen båt alls får bottenmålas med biocidhaltig bottenfärg.  Frågan om vad man ska göra åt gammal bottenfärg  är komplicerad, flera myndigheter är inblandade och inte helt samordnade. Styrelsen arbetar med att få fram säker information om vilka regler som kommer att gälla  framöver och återkommer i frågan.

Under fliken Miljöfrågor hittar ni aktuell information från SBU och under fliken Miljölänkar hittar ni flera nya länkar om bottenfärger. Läs och begrunda!

Båtar i sjön efter 15/11

De båtägare som har sin båt i sjön för kortare eller längre tid vid någon av klubbens bryggor från den 15 november 2015 fram till klubbens sjösättningsdag 2016 riskerar att få betala 660 kr för det fall Idrottsförvaltningen uppmärksammar det och kräver betalning av klubben.
Detta gäller inte för de båtägare som betalat för vinterplats i sjön.

Miljöinspektion 2015 genomförd

Idag, 2015-05-13, hade klubben besök av miljöförvaltningen i Stockholm. Syftet från deras sida var att se hur vi uppfyller de skyldigheter enligt miljöbalken klubben har som ansvarig för en fritidsbåtsanläggning.

Det mesta handlar om hur klubben tar hand om det avfall som uppstår i klubben.

Vi, Roland Bergkvist, Mats Bjurvall och Kenneth Nilsson, kunde redovisa en ifylld Avfallshanteringsplan fritidsbåtshamnar, finns som mall på Transportstyrelsen.se.

För klubben har det funnits en sådan sedan 2011, vid förra besöket av miljöförvaltningen. Årets är endast kompletterad med en hänvisning till toatömingsstationen vid Dalbo BS.

Vi kunde också hänvisa tillklubbens Miljöpolicy, som finns på hemsidan, när det gäller bland annat båtägarnas eget ansvar för att inte tvätta bottenmålade båtar på klubbens område.

Omdömet var väl som vi uppfattade det i princip godkänt.

Det miljöförvaltningen vill för framtiden är att klubben gör en inventering av hur många båtar som har bottenfärg och av vilket slag. Detta för att klubben sedan ska kunna föreslå olika åtgärder för att otillåtna bottenfärger avlägsnas från båtbottnarna. Detta skulle kunna ske inom en 3-årsperiod.

Jag återkommer med mer information när klubben fått protokollet från dagens inspektion.

/Roland Bergkvist

Regler för förlängd säsong

Kan min båt ligga kvar i sjön efter klubbens torrsättningsdag och/eller läggas i före sjösättningsdagen?
I klubbens avtal med Idrottsförvaltningen står att normaltiden för båtar i sjön är 15 april till 15 november. Om klubben vill tillmötesgå medlemmar som önskar ha sina båtar i sjön under övrig tid så får klubben betala 660 kr per båt. Idrottsförvaltningen gör emellanåt stickprov och debiterar klubben så snart man upptäcker en båt förtöjd vid klubbens bryggor.

Mot denna bakgrund gäller följande. Båtägare som vill ha båten i sjön efter ordinarie torrsättning eller före ordinarie sjösättning ska:
1. vid ordinarie torrsättning rådgöra med slipförmannen om sådan möjlighet finns och var båten i så fall ska placeras när den tas upp,
2. delta i ordinarie torr- och sjösättning även om den egna båten ligger i sjön,
3. sköta torr- och sjösättning själv utan att klubbens traktor behöver användas,
4. i det fall båten avses ligga i sjön någon gång under perioden 15 nov – 15 april, utan anmaning betala 660 kr till ÖBK utöver ordinarie varvsavgift.

Det går bra att utan kostnad lägga i och ta upp båten samma dag, men man får då inte lämna den vid bryggan. I övrigt gäller villkoren ovan.

Villkoret att delta i ordinarie torr- och sjösättning även om den egna båten ligger i sjön är en följd av att ÖBK inte är en kommersiell marina utan en gemenskap där vi är beroende av och solidariskt hjälper varandra. Detta gäller särskilt under torr- och sjösättning. Annorlunda uttryckt så har vi tre arbetsplikter årligen, varav torr- och sjösättning utgör två.