Alla inlägg av Admin

LOVA-projektet är nu avslutat

69 båtar har sanerats så att de nu uppfyller Miljöförvaltningens krav vad gäller biocidhaltig bottenfärg. Det har kostat båtägarna sammanlagt drygt 760 000 kr och de har lagt ner totalt 891 arbetstimmar på saneringen. LOVA-stödet uppgår till 345 000 kr och det har fördelats och betalats ut i förhållande till båtarnas storlek.

I och med detta så är samtliga plast-, Al- och stålbåtar i klubben godkända med avseende på bottenfärg. Ett fåtal träbåtar återstår att sanera, för dem avvaktar klubben besked från Miljöförvaltningen om vilka krav som ska gälla. Nuvarande och framtida hamnplats-innehavare som vill föra in en ny båt i klubben måste hädanefter säkerställa att den uppfyller Miljöförvaltningens krav på giftfrihet.

Är du ännu inte fullvärdig medlem?

Invald som fullvärdig medlem (d.v.s. medlem med rösträtt) kan den som har haft hamnplats minst ett år, föreslås av styrelsen och som närvarar på årsmötet bli.

På medlemssidorna finns årsmöteshandlingar inklusive en lista över vilka medlemmar som kan bli invalda som fullvärdiga medlemmar – om de deltar på årsmötet.    
  

Mätning av gifthalt i båtbottnar fre 24 april

Alla båtägare som har hamnplats i ÖBK torde vara väl medvetna om att deras båtar ska vara fria från gifthaltig bottenfärg för att få sjösättas i vår. I dagsläget är det ca 30 båtägare som ännu inte fått klartecken, åtskilliga av dem är dock i full gång med saneringsarbetet.

Fredagen den 24 april kommer Happy Boats till oss för en förnyad mätomgång. Båtägare som inte fått klartecken har då en sista chans att bevisa att deras båt är giftfri. De båtägare som inte har sin båt på varvsplan utan sjösätter med trailer i egen regi får se till att ha båten på plats på varvsplan den dagen. Utan klartecken, ingen sjösättning!!

De båtägare som ännu inte fått klartecken från klubben uppmanas
snarast kontakta Mats Bjurvald, mats.bjurvald@telia.com, 070-513 17 05, för diskussion om eventuella kvarstående oklarheter.

Årsmötet 2020

Årsmötet 2020 kommer att hållas i Mälarhöjdens båtklubb onsdagen den 19/2 kl 19.00. Kallelse med dokument finns under medlemssidor och föreningsmöten.

Adressen är Klubbensborgsvägen 11, för att hitta dit se MBKs hemsida mbk.nu.  

Ny rapport om fritidsbåtars miljöpåverkan

Havsmiljöinstitutet vid Göteborgs Universitet lämnade den 15 oktober den nästan 160 sidor tjocka rapporten Fritidsbåtars påverkan på grunda kustekosystem i Sverige.
   Rapporten är en kunskapssammanställning över effekter som båtlivet kan ha på olika delar av kustmiljön. Flera forskningsresultat som presenteras i rapporten visar på bland annat en negativ påverkan från båtlivet på viktiga biotopers utbredning liksom spridning av föroreningar i känsliga kustmiljöer.

Vilka vill du se i nästa klubbstyrelse?

Vid årsmötet i februari ska vi utse nya styrelsemedlemmar. Mandattiden går ut för ordförande Roland Bergkvist, sekreteraren Mats Lindgren, slipförman Hans Sjöqvist och den övriga ledamoten Bengt Linder. Roland har sagt definitivt nej till omval medan de andra eventuellt kan ställa upp ytterligare en mandatperiod. Möjligen kan även någon av de fem övriga styrelseledamöterna vilja kliva av i förtid.

Kan du själv tänka dej att ställa upp i den nya styrelsen? Kanske t.o.m. som ordförande? Eller känner du till någon som du gärna skulle vilja se som ordförande eller annan styrelseledamot? Vi i valberedningen tar tacksamt emot alla förslag. Prata gärna med den du vill föreslå i förväg men det går bra att föreslå även utan den förankringen.

Hör av dej före november månads utgång.

Valberedningen

Hilding Eklund                                                          Mats Bjurvald

hilding.eklund@gmail.com                                 mats.bjurvald@telia.com

0765-777 627                                                            070-513 17 05