Alla inlägg av Admin

Flytta bockar o.d. innan kl 11 den 22 september

De som har kranbåt ska se till att flytta fram sitt materiel (bockar m.m.) senast den 22 september. Alla ska ha fått meddelande per sms.

Det för att det ska vara möjligt för småbåtarna som tas upp på slipen att komma åt sina vagnar m.m.

Vagnar/vaggor/stöttor etc ska stå vid berget till höger om infartsgrinden (om man har näsan mot sjön). Behöver man hjälp så finns de som har arbetsplikt på plats med traktor från kl 10 den 22 september.

Navigationstävling och kräftskiva den 18 augusti

Alla medlemmar är välkomna!

Anmälningslista finns i klubbhuset.  Anmälningslistor tas in den 16:e augusti.

Navigationstävling: Första start går kl 13:00. Tävlingsinstruktioner kan hämtas från kl 10:00.  Tävlingsavigft 50 kr.

Det behövs funktionärer för tävlingen. Anmälning kan göras på listor i klubbhuset.

Tävlande och funktionärer som anmäler sig till kräftskivan bjuds på kräftor, bröd och ost.

Kräftskivan: Alla medlemmar som vill delta tar med sig egna kräftor. Man behöver då inte anmäla sig i förväg men får gärna komma till klubben och förbereda mellan kl 16 och 17. (Tävlande och funktionärer som anmäler sig till skivan bjus på kräftor, bröd och ost av ÖBK.  )

Välkomna!

Ordinarie arbetsplikt för båtägare med jämna bryggnummer (medlemsnummer för enbart vinterplats)

Ni som har jämnt bryggnummer (eller om du bara har vinterförvaring och jämnt medlemsnummer) har ordinarie arbetsplikt i år. (Det har genomförts extra arbetsplikt för alla i år, som är utöver den ordinarie arbetsplikten.)

Första passen med arbetsplikten har genomförts med städning och fix kring bryggorna.

Du som inte genomfört din ordinarie arbetsplit bör skriva upp er på listan föra arbetsplikt. Nästa tillfälle är den 22 september och sista tillfället är 20 oktober.

Se till att du inte missar arbetsplikten!

Båtar i sjön efter 15/11

De båtägare som har sin båt i sjön för kortare eller längre tid vid någon av klubbens bryggor från den 15 november 2015 fram till klubbens sjösättningsdag 2016 riskerar att få betala 660 kr för det fall Idrottsförvaltningen uppmärksammar det och kräver betalning av klubben.
Detta gäller inte för de båtägare som betalat för vinterplats i sjön.

Miljöinspektion 2015 genomförd

Idag, 2015-05-13, hade klubben besök av miljöförvaltningen i Stockholm. Syftet från deras sida var att se hur vi uppfyller de skyldigheter enligt miljöbalken klubben har som ansvarig för en fritidsbåtsanläggning.

Det mesta handlar om hur klubben tar hand om det avfall som uppstår i klubben.

Vi, Roland Bergkvist, Mats Bjurvall och Kenneth Nilsson, kunde redovisa en ifylld Avfallshanteringsplan fritidsbåtshamnar, finns som mall på Transportstyrelsen.se.

För klubben har det funnits en sådan sedan 2011, vid förra besöket av miljöförvaltningen. Årets är endast kompletterad med en hänvisning till toatömingsstationen vid Dalbo BS.

Vi kunde också hänvisa tillklubbens Miljöpolicy, som finns på hemsidan, när det gäller bland annat båtägarnas eget ansvar för att inte tvätta bottenmålade båtar på klubbens område.

Omdömet var väl som vi uppfattade det i princip godkänt.

Det miljöförvaltningen vill för framtiden är att klubben gör en inventering av hur många båtar som har bottenfärg och av vilket slag. Detta för att klubben sedan ska kunna föreslå olika åtgärder för att otillåtna bottenfärger avlägsnas från båtbottnarna. Detta skulle kunna ske inom en 3-årsperiod.

Jag återkommer med mer information när klubben fått protokollet från dagens inspektion.

/Roland Bergkvist

Regler för förlängd säsong

Kan min båt ligga kvar i sjön efter klubbens torrsättningsdag och/eller läggas i före sjösättningsdagen?
I klubbens avtal med Idrottsförvaltningen står att normaltiden för båtar i sjön är 15 april till 15 november. Om klubben vill tillmötesgå medlemmar som önskar ha sina båtar i sjön under övrig tid så får klubben betala 660 kr per båt. Idrottsförvaltningen gör emellanåt stickprov och debiterar klubben så snart man upptäcker en båt förtöjd vid klubbens bryggor.

Mot denna bakgrund gäller följande. Båtägare som vill ha båten i sjön efter ordinarie torrsättning eller före ordinarie sjösättning ska:
1. vid ordinarie torrsättning rådgöra med slipförmannen om sådan möjlighet finns och var båten i så fall ska placeras när den tas upp,
2. delta i ordinarie torr- och sjösättning även om den egna båten ligger i sjön,
3. sköta torr- och sjösättning själv utan att klubbens traktor behöver användas,
4. i det fall båten avses ligga i sjön någon gång under perioden 15 nov – 15 april, utan anmaning betala 660 kr till ÖBK utöver ordinarie varvsavgift.

Det går bra att utan kostnad lägga i och ta upp båten samma dag, men man får då inte lämna den vid bryggan. I övrigt gäller villkoren ovan.

Villkoret att delta i ordinarie torr- och sjösättning även om den egna båten ligger i sjön är en följd av att ÖBK inte är en kommersiell marina utan en gemenskap där vi är beroende av och solidariskt hjälper varandra. Detta gäller särskilt under torr- och sjösättning. Annorlunda uttryckt så har vi tre arbetsplikter årligen, varav torr- och sjösättning utgör två.