LOVA-projektet är nu avslutat

69 båtar har sanerats så att de nu uppfyller Miljöförvaltningens krav vad gäller biocidhaltig bottenfärg. Det har kostat båtägarna sammanlagt drygt 760 000 kr och de har lagt ner totalt 891 arbetstimmar på saneringen. LOVA-stödet uppgår till 345 000 kr och det har fördelats och betalats ut i förhållande till båtarnas storlek.

I och med detta så är samtliga plast-, Al- och stålbåtar i klubben godkända med avseende på bottenfärg. Ett fåtal träbåtar återstår att sanera, för dem avvaktar klubben besked från Miljöförvaltningen om vilka krav som ska gälla. Nuvarande och framtida hamnplats-innehavare som vill föra in en ny båt i klubben måste hädanefter säkerställa att den uppfyller Miljöförvaltningens krav på giftfrihet.