Miljöfrågor

Bottenfärg – vad gäller i ÖBK?

ÖBK har krav på sig från Stockholms stads miljöförvaltning att fasa ut giftiga bottenfärger. Ingen båt som har hemmahamn i Mälaren får bottenmålas med biocidhaltig bottenfärg. Klubben tillåter inte sjösättning av båtar som inte är giftfria. Baserat på ÖBKs föreskrifter och miljöpolicy gäller följande:

Klubbens register över båtar
Klubben för register på alla båtar och bevis på ren båtbotten kan komma att krävas. För att anses vara giftfri så behöver medlemmen lämna in dokumentation eller intyg som styrker detta. Dokumentation kan utgöras av mätresultat från XRF-instrument eller ett skrapprov analyserat av ett ackrediterat laboratorium. Vid sanering eller övrigt eget intygande efterfrågas fotografier som kan identifiera båten och fakturor/kvitton på exempelvis slipmaterial och giftfri färg. Om båten är omålad (helt skrovren) så behövs ingen dokumentation.

Vilka gränsvärden gäller?
För närvarande tillämpar klubben rådgivande referensvärden från Stockholms miljöförvaltning. Miljöförvaltningen har ännu inte satt något referensvärde för Zink och därför har ÖBK valt att använda samma värde som för koppar. Tennorganiska föreningar (ex. TBT) är förbjudna sedan 1989 och får ej förekomma på båtskroven.

Vid mätning får inte båten ha något enskilt värde som överstiger följande:

Tenn ≥ 100 μg/cm 2
Koppar ≥ 1000 μg/cm 2
Zink ≥ 1000 μg/cm 2
Bly  ≥100 μg/cm 2

Bly får ej förekomma på båtskrov i Mälaren och därför utgår ÖBK från kvantifieringsgränsen 100 μg/cm 2. Kvantifieringsgräns innebär att halten är så pass hög att det inte är några tvivel att ämnet förekommer.

Båtar som misstänks någon gång ha målats med TBT-haltig bottenfärg ska saneras omgående.

Kommer klubben göra kontrollmätning?
Klubben genomför vid behov kontrollmätningar för att säkerställa att klubbens stadgar efterlevs.

Att tänka på vid sanering
Vid sanering kan slip- och skrapdamm som kan innehålla olika miljögifter spridas och de kan vara farliga att andas in eller vidröra. Sådant damm ska samlas upp och lämnas in som farligt avfall. Blästring får inte förekomma inom ÖBKs område.

Personlig skyddsutrustning ska användas. Lämpligt skydd kan vara heltäckande mask (med andningsskydd), andningsmask, heltäckande kläder, handskar och dylikt. Vid tveksamhet, kontakta Arbetsmiljöverket.

Kan jag använda sealer?
ÖBK accepterar tillsvidare användning av s.k. sealers, men förordar starkt att biocidhaltig båtbottenfärg i stället tas bort med färgborttagningsmedel av typ Bums eller slipas/skrapas bort mekaniskt.

Vid köp av båt under sommarsäsongen
Om du köper båt under sommarsäsongen kan du vänta med eventuell sanering av bottenfärg till efter höstens torrsättningen. Båten måste dock vara dokumenterat sanerad vid nästa sjösättning. Högtryckstvätt får inte användas om båten är målad med biocidhaltig bottenfärg.

Vid köp av båt – förra ägaren säger att den är giftfri
Det är många som hävdar att en båt är giftfri trots att den inte är det. Färger som idag inte är tillåtna för Mälaren, ansågs förr vara ”giftfria”. För att båten ska anses vara giftfri behöver du ha dokumentation som visar att båten inte har biocidhaltig bottenfärg. I samband med köp så kan det vara värt att göra en kontrollmätning (och då kanske det även finns möjlighet att pruta på priset som kan täcka kostnader för en sanering)