Miljöfrågor

Bottenfärg – vad gäller i ÖBK?

ÖBK har krav på sig från Stockholms stads miljöförvaltning att fasa ut giftiga bottenfärger. Ingen båt som har hemmahamn i Mälaren får bottenmålas med biocidhaltig bottenfärg. Baserat på ÖBKs föreskrifter och miljöpolicy gäller följande:

Klubbens register över båtar
Klubben för register på alla båtar och om de är giftfria. För att anses vara giftfri så behöver medlemmen lämna in dokumentation som tydligt visar att båten är giftfri. Dokumentation kan utgöras av mätresultat eller fakturor/kvitton på exempelvis slipmaterial och giftfri färg. Om båten aldrig varit målad (helt skrovren) så behövs ingen dokumentation. Klubben tillåter inte sjösättning av båtar som inte är giftfria.

Vilka gränsvärden gäller?
För närvarande tillämpar klubben referensvärden från Stockholms miljöförvaltning. Miljöförvaltningen har ännu inte satt något referensvärde för Zink och därför att ÖBK valt att använda samma värde som för koppar.

Vid mätning får inte båten ha något enskilt värde som överstiger följande:

Tenn ≥ 100 μg/cm 2
Koppar ≥ 1000 μg/cm 2
Zink ≥ 1000 μg/cm 2

Bly får ej förekomma (om det vid mätning förekommer bly i mycket liten mängd, mindre än 100 μg/cm2, kan det röra sig om mätfel. Kontakta styrelsen om du fått indikation på mycket låg halt av bly)

Båtar som misstänks någon gång ha målats med TBT-haltig bottenfärg ska saneras omgående (det gäller äldre båtar, TBT förbjöds 1989).

 Kommer klubben göra kontrollmätning?
Det är mycket troligt att klubben kommer utföra kontrollmätningar i framtiden.

Att tänka på vid sanering
Vid sanering kan slip- och skrapdamm som kan innehålla olika miljögifter spridas och de kan vara farliga att andas in eller vidröra. Sådant damm ska samlas upp och lämnas in som farligt avfall. Blästring får inte förekomma inom ÖBKs område.

Personlig skyddsutrustning ska användas. Lämpligt skydd kan vara heltäckande mask (med andningsskydd), andningsmask, heltäckande kläder, handskar och dylikt. Vid tveksamhet, kontakta Arbetsmiljöverket.

 Kan jag använda sealer?
ÖBK accepterar tillsvidare användning av s.k. sealers, men förordar starkt att biocidhaltig båtbottenfärg i stället tas bort med färgborttagningsmedel av typ Bums eller slipas/skrapas bort mekaniskt.

Vid köp av båt under sommarsäsongen
Om du köper båt under sommarsäsongen kan du vänta med eventuell sanering av bottenfärg till efter höstens torrsättningen. Båten måste dock vara dokumenterat sanerad vid nästa sjösättning. Högtryckstvätt får inte användas om båten är målad med biocidhaltig bottenfärg.

Vid köp av båt – förra ägaren säger att den är giftfri
Det är många som hävdar att en båt är giftfri trots att den inte är det. Färger som idag inte är tillåtna för Mälaren, ansågs förr vara ”giftfria”. För att båten ska anses vara giftfri behöver du ha dokumentation som visar att båten inte har biocidhaltig bottenfärg. I samband med köp så kan det vara värt att göra en kontrollmätning (och då kanske det även finns möjlighet att pruta på priset som kan täcka kostnader för en sanering)