Bottenfärg – mätning och sanering

Efter den kommande torrsättningen kommer samtliga båtar som nån gång är målade med miljöfarliga bottenfärger att mätas upp med avseende på biocidhalt. Detta görs genom miljöförvaltningens försorg. Båtar som har för hög biocidhalt måste saneras innan de sjösätts i vår, bäst genom slipning och epoxibehandling. Styrelsen planerar för närvarande hur detta kan samordnas. Båtägare som är intresserade av att delta i en samordnad insats i klubbens regi ombeds redan nu anmäla sitt intresse via mejl till styrelsen.