Avloppsanläggning på del av varvsplanen

Styrelsen har på efter förhandlingar med Idrottsförvaltningen/Stockholms Kommun skrivit på ett tilläggsavtal till vårt ordinarie avtal om att upplåta ca 60 kvm av varvsplanen, se kartskiss här, till en avloppsanläggning som byggs av Stockholm Vatten och Avlopp, SVOA. Förhandlingarna har förts under hösten och beslut om att skriva på togs på styrelsemöte 2021-01-31. Det rör hörnet vid berget mot Instrumentvägen. Under byggtiden som beräknas vara till 2024 kommer ytterligare 120 kvm att tas i anspråk men de får vi tillbaka sedan. Man skall bygga en nerfart för avloppsvatten från Aspudden ner till den avloppstunnel som nu byggs mellan Bromma och Henriksdal. För klubben innebär avtalet att grinden vid Instrumentvägen flyttas under byggtiden ca 10-15 meter bort från berget. Vi får den stora björkstubben på varvsplanen bortröjd, vi får något lägre markhyra och vi får lite mindre mark att ställa båtar på. Oftast har det stått en enda båt på det område som försvinner. Arbetena beräknas starta måndagen efter sjösättning, d.v.s. 25 april 2021. I och med att årsskiftet passerat utan att Idrottsförvaltningen sagt upp eller bett om ändring förlängs också vårt ordinarie avtal med 5 år per automatik. Vad gäller själva byggnationen är vi enligt nuvarande avtal tvungna att låta kommunen ta marken i anspråk.
Paragrafen lyder ”Arrendatorn är skyldig att utan ersättning tåla intrång på grund av att arrendestället kan behöva tas i anspråk för anläggande/borttagande av ledningar, tunnlar och bergrum samt underhåll och tillsyn av dessa anläggningar”.
Dock har vi kunnat påverka tider och former (t.ex. björkstubben).

Styrelsen ÖBK