Kategoriarkiv: Uncategorized

Information från styrelsen

Årsmötet flyttas ytterligare
Styrelsen har p.g.a. av rådande Corona-restriktioner på styrelsemöte 2021-03-29 beslutat att ytterligare skjuta upp årsmötet. Nytt datum är onsdag 26/5 kl. 19.00.

Underhåll av bryggor
Klubbens brygga (den närmast berget) och dess förtöjningar besiktigades i dag 29/3 2021. Besiktningen gav vid handen att i princip samtliga förtöjningskättingar är i slutet av sin livscykel, att mellankopplet saknar fjädrar samt att landgången har en lösning som gör att den tynger ned flytbryggan. Enligt besiktningsmannen (AB Sjöliv) kan bryggorna användas som vanligt denna säsong men sedan behöver i vart fall förtöjningskättingarna bytas. Det är styrelsens avsikt att ta in offerter för kättingbyte samt övriga rekommenderade åtgärder för att sedan genomföra arbetet efter torrsättningen 2021.

Vad gäller kommunens brygga (betongbryggorna) så har en mängd törnstockar bytts ut på bryggans utsida av kommunen/Idrottsförvaltningen. Medlemmar i klubben har sedan som arbetsplikt monterat de bryggfendertar, som satt på de gamla törnstockarna, på de nya törnstockarna.  

Styrelsen har även som avsikt att hänga upp de kablar och vattenledningar som har vattenkontakt på klubbens brygga så att de kommer ovan vattenytan. Detta kommer att kunna utgöra arbetsplikt framåt sommaren för hugade medlemmar. Mejl kommer att utgå med svarsformulär på klubbens hemsida när det är dags.

Upprättande av arbetsområde för SVOAs avloppsanläggning
Styrelsen har tidigare informerat om att en del av varvsplanen i hörnet vid berget och Instrumentvägen kommer att tas i anspråk av Stockholm Vatten och Avlopp för uppförande av en avloppsanläggning. Det rör ca 120 kvadratmeter. Detta arbete medför flytt av grinden om Instrumentvägen samt eventuellt en upprustning av en del av staketet. Tidigaste start för detta arbete är 26 april. D.v.s. måndag efter sista sjösättningen. Styrelsen har sökt men ännu inte fått information om ifall detta datum blir den verkliga byggstarten. Efter den 26 april ska i vart fall inga bilar parkeras på det område som kommer att utgöra byggområdet. Området kommer då att markeras med snitslar.

Styrelsen Örnsberg Båtklubb

Förtydligande angående nyttjande av klubbens lokaler för privata ändamål

Styrelsen vill göra ett förtydligande vad gäller sitt beslut 2021-01-10 om att uthyrning/nyttjande av klubbens lokaler för privata ändamål såsom t.ex. fest eller annan privat sammankomst inte tillåts till dess Corona-restriktionerna för sådana sammankomster lyfts. Detta beslut gäller såväl inomhus som utomhus i anslutning till klubbstuga och ”dansbanan” (det område där sittmöbler och grill finns på sommaren). 

Avloppsanläggning på del av varvsplanen

Styrelsen har på efter förhandlingar med Idrottsförvaltningen/Stockholms Kommun skrivit på ett tilläggsavtal till vårt ordinarie avtal om att upplåta ca 60 kvm av varvsplanen, se kartskiss här, till en avloppsanläggning som byggs av Stockholm Vatten och Avlopp, SVOA. Förhandlingarna har förts under hösten och beslut om att skriva på togs på styrelsemöte 2021-01-31. Det rör hörnet vid berget mot Instrumentvägen. Under byggtiden som beräknas vara till 2024 kommer ytterligare 120 kvm att tas i anspråk men de får vi tillbaka sedan. Man skall bygga en nerfart för avloppsvatten från Aspudden ner till den avloppstunnel som nu byggs mellan Bromma och Henriksdal. För klubben innebär avtalet att grinden vid Instrumentvägen flyttas under byggtiden ca 10-15 meter bort från berget. Vi får den stora björkstubben på varvsplanen bortröjd, vi får något lägre markhyra och vi får lite mindre mark att ställa båtar på. Oftast har det stått en enda båt på det område som försvinner. Arbetena beräknas starta måndagen efter sjösättning, d.v.s. 25 april 2021. I och med att årsskiftet passerat utan att Idrottsförvaltningen sagt upp eller bett om ändring förlängs också vårt ordinarie avtal med 5 år per automatik. Vad gäller själva byggnationen är vi enligt nuvarande avtal tvungna att låta kommunen ta marken i anspråk.
Paragrafen lyder ”Arrendatorn är skyldig att utan ersättning tåla intrång på grund av att arrendestället kan behöva tas i anspråk för anläggande/borttagande av ledningar, tunnlar och bergrum samt underhåll och tillsyn av dessa anläggningar”.
Dock har vi kunnat påverka tider och former (t.ex. björkstubben).

Styrelsen ÖBK

Årsmötet framflytta pga Corona

Styrelsen har idag 2021-10-01 i samråd med klubbens revisorer beslutat att flytta fram årsmötet 1 månad till 2021-03-21 på grund av rådande corona-restriktioner. Ev kan årsmötet flyttas fram ytterligare beroende på corona-situationen framöver. Dock kommer alla årsmöteshandlingar att vara på plats på klubbens hemsida senast 2021-02-07.